Reklamačný poriadok portálu www.bandsupport.sk

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na služby zakúpené užívateľmi od prevádzkovateľa Supart s.r.o., so sídlom Jurkovičova 8, 080 01 Prešov, IČO: 47370645, DIČ: 2023842766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28563/P (ďalej len „prevádzkovateľ“) prostredníctvom portálu www.bandsupport.sk (ďalej ako „portál“).
„Fanúšik“ a „Interprét“ (ďalej ako „Užívateľ) je každá osoba, fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál bandsupport.sk
Skutočnosť, že bol užívateľ oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje užívateľ svojim súhlasom, ktorý dáva pred zaplatením služby spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami na portáli.
Reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov, pokiaľ nie sú dojednané iné reklamačné a záručné podmienky.

Článok II.
UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Užívateľ má právo uplatniť si u prevádzkovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapríčiniť prevádzkovateľ. Vznik vady je určený okamihom, keď užívateľ oznámi preukázateľnou formou prevádzkovateľovi, že boli zistené nesprávne prevádzkové parametre alebo prerušenie prevádzky služby. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 24 hodín zistiť zapríčinenie vady na službe, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pri zakúpení. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že služba je poskytovaná bezchybne a nároky z vád si môže uplatniť môže len keď preukáže, že tieto vady mala služba už v čase jej zakúpenia.

Počas záručnej doby, ktorá je vymedzená v čl. IV., má užívateľ právo na bezplatné odstránenie vady na tejto službe u prevádzkovateľa.
Ak služba vykazuje vady, užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu kontaktovaním prevádzkovateľa cez kontakt uvedený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.

Užívateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú službu u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je užívateľ povinný podrobne a pravdivo popísal vznik vady a všetky skutočnosti, ktoré sa reklamácie môžu priamo či nepriamo týkať.

Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Prevádzkovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v elektronickej forme (emailom). Prevádzkovateľ aj užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany prevádzkovateľa užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Užívateľ nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, na ktoré bol prevádzkovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel alebo mohol vedieť.

Článok III.
ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Nárok na uplatnenie reklamácie užívateľom u prevádzkovateľa zaniká:

 • nepreukázaním zakúpenia služby u prevádzkovateľa,
 • neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby,
 • uplynutím záručnej doby,
 • poškodením služby zapríčineným zo strany užívateľa,
 • neodborným zaobchádzaním so službou, resp. používaním služby v rozpore so všeobecnými a doplňujúcimi podmienkami portálu a platnými právnymi predpismi SR,
 • z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené s:

 • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa, za ktoré zodpovedá výlučne užívateľ,
 • nesprávnym postupom užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby,
 • poškodením alebo zásahom užívateľa do technického riešenia služby,
 • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,
 • poruchou zapríčinenou na strane tretej osoby pri poskytovaní služieb, ktoré prevádzkovateľ vykonáva a zabezpečuje v súčinnosti s treťou osobou.

Článok IV.
ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby. Záručná doba trvá počas celej doby jej poskytovania a začína plynúť dňom zakúpenia služby, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zvyčajne služba trvá 24 hodín od zakúpenia služby. Záručná doba trvá počas celého trvania zakúpenej služby, od momentu zaplatenia užívateľom za službu.

Záručná doba na službu sa predlžuje dobu, počas ktorej užívateľ nemohol túto službu riadnym spôsobom používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie.

Článok V.
VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že prevádzkovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu a to bez zbytočného odkladu.
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, prevádzkovateľ poskytne novú adekvátnu službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu službu, prevádzkovateľ užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného užívateľom.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.11.2013.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

V Prešove, dňa 01.11.2013