Všeobecné zmluvné podmienky

1. Všeobecné ustanovania

 • 1.1 Používaním webovej stránky bandsupport.sk, najme jej prezeraním, prispievaním komentárov a akéhokoľvek iného obsahu, sťahovaním dát a hudobných diel, počúvaním zvukových záznamov, registrovaním sa na webovej stránke bandsupport.sk, využívaním akýchkoľvek služieb a vykonávaním akejkoľvek inej činnosti na webovej stránke bandsupport.sk, dobrovoľne súhlasíte a zaväzujete sa dodržiavať tieto podmienky a pravidlá. V prípade, že s týmito podmienkami a pravidlami nesúhlasíte, nemôžete používať webový portál bandsupport.sk a jeho služby.
 • 1.2 Definície a vysvetlenia pojmov
  • 1.2.1 „Poskytovateľom“ služieb na portáli bandsupport.sk, je právnická osoba, Supart s.r.o., , so sídlom – Jurkovičova 8, 080 01 Prešov, IČO: 47370645, DIČ: 2023842766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28563/P.
  • 1.2.2 „Fanúšik“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je návštevníkom stránky bandsupport.sk a ktorá zároveň využíva služby poskytované poskytovateľom na stránke bandsupport.sk
  • 1.2.3 „Interprét“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka svoje Diela na stiahnutie výhradne elektronickou cestou.
  • 1.2.4 „Portál“ je webová stránka bandsupport.sk, ktorá je tvorená súborom obchodných systémov webového rozhrania a ďalšieho funkčne, alebo technicky súvisiaceho hardwaru a softwaru slúžiaceho k zaisteniu prístupu k Službe pre Fanúšikov a Interprétov.
  • 1.2.5 „Dielom“ sa rozumie audiovizuálne dielo alebo hudobné dielo s textom alebo bez textu. Dielom sa taktiež rozumie jedno alebo viac hudobných diel, súbor hudobných diel (album, demo album a pod.),ktoré sú vytvorené Interprétom alebo ku ktorým Interprét vlastní autorská práva alebo je oprávnený dielo užívať na základe licenčnej zmluvy, a ktoré Interprét zároveň nahrá (uploaduje) na portál bandsupport.sk do svojho vlastného osobného účtu, ku ktorému má prístup iba samotný Interprét, pričom zoznam Diel je možné zobraziť cez profil Interpréta na portáli bandsupport.sk.
  • 1.2.6 „Službou“ sa rozumie poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa Interprétovi, spočívajúcej v poskytnutí možnosti Uploadovať Dielo Interpréta na portál bandsupport.sk za účelom jeho stiahnutia Fanúšikom alebo iným Interprétom. Poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa Fanúšikovi, spočíva v poskytnutí možnosti stiahnuť si akékoľvek dielo Uploudované na Portál Interprétom.
  • 1.2.7 „Osobný účet Interpréta“ je súhrn údajov evidovaných na Portáli o Interprétovi. Interprét je povinný uvádzať na svojom účte aktuálne údaje.
  • 1.2.8 „Osobný účet Fanúšika“ je súhrn údajov evidovaných na Portáli o Fanúšikovi. Fanúšik je povinný uvádzať na svojom účte aktuálne údaje.
  • 1.2.9 „Registráciou“ sa rozumie vytvorenie si osobného účtu na portáli bandsupport.sk vyplnením a odoslaním registračného formuláru spolu s odsúhlasením Všeobecných zmluvných podmienok. Portál ponúka možnosť registrácie nielen pre Interprétov ale aj pre Fanúšikov. V prípade Registrácie Interprétov sa pri Registrácii povinne uzatvára aj Licenčná zmluva. Registráciou vzniká medzi Interprétom a Prevádzkovateľom Zmluva o využívaní služieb Portálu. Registráciou vzniká medzi Fanúšikom a Prevádzkovateľom Zmluva o využívaní služieb Portálu.
  • 1.2.10 „Registrovaný Fanúšik“ je Fanúšik s Registráciou.
  • 1.2.11 „Neregistrovaný Fanúšik“ je Fanúšik bez Registrácie.
  • 1.2.12 „Zmluva o využívaní služieb Portálu“ je Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Fanúšikom alebo Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Interprétom, ktorá je uzavretá vyplnením Registračného formuláru, jeho odoslaním elektronickou formou Prevádzkovateľovi a odsúhlasením týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Táto Zmluva o využívaní služieb portálu je Prevádzkovateľom uchovávaná a nie je voľne prístupná. Zmluvou o využívaní služieb Portálu sa rozumie aj vyplnenie a odoslanie formuláru spolu s odsúhlasením Všeobecných zmluvných podmienok zo strany Neregistrovaného Fanúšika v prípade záujmu o stiahnutie jednotlivého diela.
  • 1.2.13 Pod pojmom „Upload Diela“ sa rozumie nahratie diela na webovú stránku bandsupport.sk. Túto možnosť má iba Interprét, ktorý sa zaregistruje na portáli bandsupport.sk a uzavrie Licenčnú zmluvu s Poskytovateľom. Interprét je plne zodpovedný za obsah Uploadnutého Diela na portál bandsupport.sk.
  • 1.2.14 Pod pojmom „Download“ sa rozumie elektronické stiahnutie digitálnej kópie Diela Fanúšikom alebo Interprétom odlišným od Interpréta, ktorý Dielo na portál Uplaudoval, pre jeho osobnú potrebu a na nekomerčné použitie.
  • 1.2.15 „Komentárom“ sa rozumie každá informácia Fanúšikom alebo Interprétom uložená, či inak zaslaná, alebo umiestnená na Portál bandsupport.sk a to predovšetkým vo forme komentárov, názorov, hodnotení a podobne.
  • 1.2.16 „Autorským zákonom“ sa rozumie zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v aktuálnom znení.
  • 1.2.17 „Licenčnou zmluvou“ sa rozumie zmluva uzavretá medzi Interpretom a Poskytovateľom, predmetom ktorej je udelenie súhlasu Interpreta Poskytovateľovi na použitie diela podľa podmienok dohodnutých v Licenčnej zmluve.
 • 1.3. S týmito všeobecnými zvmluvnými podmienkami súhlasíte aj s Reklamačným poriadkom. Reklamácie sa vybavujú cez reklamacie@bandsupport.sk. Reklamačný poriadok nájdete na odkaze v sekcii Kontakt, alebo na tomto odkaze: http://www.bandsupport.sk/reklamacny-poriadok

2. Registrácia Fanúšika

 • 2.1 Fanúšik ma na výber využívať Služby poskytované na portály bandsupport. sk. ako Neregistrovaný Fanúšik, alebo ako Registrovaný Fanúšik. Registráciou Fanúšika na Portáli bandsupport. sk dochádza k elektronickému uzavretiu Zmluvy o využívaní služieb portálu medzi Fanúšikom a Prevádzkovateľom. Registrovať sa môže každý Fanúšik.
 • 2.2 Ak sa chce Fanúšik stať Registrovaným Fanúšikom, musí sa zaregistrovať.
 • 2.3 Postup pri registrácií:
  • 2.3.1 Prvý krok – po kliknutí na registračnú stránku Fanúšik zadá svoju emailovú adresu a potvrdí odkliknutím súhlas a oboznámenie so všeobecnými podmienkami.
  • 2.3.2 Druhý krok – na emailovú adresu zadanú v prvom kroku, príde odkaz na dokončenie registrácie.
  • 2.3.3 Tretí krok – na stránke pre dokončenie registrácie z kroku 2, fanúšik musí vyplniť povinné údaje, a to meno a heslo.
 • 2.4 Registrácia sa považuje za ukončenú resp. Zmluva o využívaní služieb portálu sa považuje za uzavretú okamihom vyplnenia a odoslania povinných údajov z kroku 2.3.3.
 • 2.5 Fanúšik je povinný chrániť si heslo, ktoré si zvoli pri Registrácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá Fanúšikovi za škodu súvisiacu so zneužitím jeho hesla, ktorá nie je spôsobená Prevádzkovateľom
 • 2.6 V prípade straty registračných údajov, na emailovú žiadosť Fanúšika, zašle Prevádzkovateľ na emailovú adresu Fanúšika registračné údaje, ktoré je Fanúšik po prvom prihlásení povinný zmeniť.
 • 2.7 V prípade chybného uvedenia údajov zo strany Fanúšika v registračnom formulári je Fanúšik túto skutočnosť povinný ohlásiť Prevádzkovateľovi. Po tomto oznámení budú chyby v registračnom formulári v spolupráci s Prevádzkovateľom odstránené.

3. Registrácia Interpréta

 • 3.1 Interprét má možnosť využívať Služby poskytované na portáli bandsupport.sk na základe Registrácie. Registráciou Interpréta na Portáli bandsupport.sk dochádza k elektronickému uzavretiu Zmluvy o využívaní služieb portálu a Licenčnej zmluvy.
 • 3.2 Postup pri registrácií:
  • 3.2.1 Prvý krok – po kliknutí na registračnú stránku Interprét zadá svoju emailovú adresu a potvrdí odkliknutím súhlas a oboznámenie so všeobecnými podmienkami.
  • 3.2.2 Druhý krok – na emailovú adresu zadanú v prvom kroku, príde odkaz na dokončenie registrácie.
  • 3.2.3 Tretí krok – na stránke pre dokončenie registrácie z kroku 2, interprét postupne vyplní meno, heslo a ďalšie požadované údaje.
 • 3.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu doručenia e-mailovej správy zo strany nadobúdateľa autorovi, ktorou nadobúdateľ schváli registráciu autora na portáli bandsupport. Registráciou autora na portáli bandsupport.sk sa na účely tejto zmluvy rozumie návrh autora na uzavretie licenčnej zmluvy. Zaslaním správy o schválení registrácie zo strany nadobúdateľa sa na účely tejto zmluvy rozumie akceptácia návrhu autora na uzavretie licenčnej zmluvy zo strany nadobúdateľa.
 • 3.4 Interpret je povinný chrániť si heslo, ktoré si zvolí pri Registrácií. Prevádzkovateľ nezodpovedá Interpretovi za škodu súvisiacu so zneužitím jeho hesla, ktorá nie je spôsobená Prevádzkovateľom
 • 3.5 V prípade straty registračných údajov, na základe emailovej žiadosti Interpreta, zašle Prevádzkovateľ na emailovú adresu Interpreta registračné údaje, ktoré je Interpret po prvom prihlásení povinný zmeniť.
 • 3.6 V prípade chybného uvedenia údajov zo strany Interpreta v registračnom formulári, alebo na svojom osobnom účte je Interpret povinný túto skutočnosť ohlásiť Prevádzkovateľovi. Po tomto oznámení budú chyby v registračnom formulári v spolupráci s Prevádzkovateľom odstránené.

4. Zmluva o využívaní služieb Portálu

 • 4.1 K uzavretiu zmluvy o využívaní služieb Portálu medzi Prevádzkovateľom a Fanúšikom alebo medzi Prevádzkovateľom a Interprétom dochádza na základe registrácie spočívajúcej vo vyplnení Registračného formuláru, jeho odoslaní elektronickou formou Prevádzkovateľovi a odsúhlasení týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Zmluvou o využívaní služieb Portálu sa rozumie aj vyplnenie a odoslanie formuláru spolu s odsúhlasením Všeobecných zmluvných podmienok zo strany Neregistrovaného Fanúšika v prípade záujmu o Download jednotlivého diela.
 • 4.2 Fanúšik uzatvorením Zmluvy o využívaní portálu súhlasí s tým, a zároveň si je vedomý toho, že je oprávnený využívať Služby Portálu ako Registrovaný Fanúšik ihneď po uzavretí Zmluvy o využívaní Portálu, t.j. po úspešnom vykonaní Registrácie.
 • 4.3 Interprét súhlasí s tím, a zároveň si je vedomý toho, že je oprávnený využívať Služby Portálu, ihneď po uzavretí Zmluvy o využívaní služieb Portálu, t.j. po úspešnom vykonaní Registrácie.
 • 4.4 Predmetom Zmluvy o využívaní služieb Portálu uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Interprétom je poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa Interprétovi, ktorá spočíva v poskytnutí možnosti Uploadovať Dielo Interpréta na portál bandsupport.sk za účelom jeho stiahnutia Fanúšikom alebo iným Interprétom.
 • 4.5 Predmetom Zmluvy o využívaní služieb Portálu uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Fanúšikom je poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa Fanúšikovi, ktorá spočíva v poskytnutí možnosti stiahnuť si akékoľvek dielo Uploadované na Portál Interprétom.
 • 4.6 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • 4.7 Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu o využití Portálu v prípade, že Fanúšik alebo Interprét poruší tieto Všeobecné zmluvné podmienky, alebo ich konanie bude inak nezlučiteľné s riadnym využívaním Portálu.

5. Stiahnutie Diela

 • 5.1 Každý Fanúšik a Interprét má možnosť stiahnuť si určité Dielo v elektronickej podobe z Portálu bandsupport.sk. Dielo je na Portáli poskytované zadarmo. Poskytovateľ si účtuje len poplatok za službu spočívajúcu v stiahnutí diela z Portálu. Výška poplatku za stiahnutie jednotlivých Diel je uvedená v eurách na portáli bandsupport.sk. pri jednotlivých Dielach.
 • 5.2 Postup pri stiahnutí diela:
  • 5.2.1 Fanúšik si na stránke kapely alebo v detaile albumu zvolí na stiahnutie skladbu, prípadne celý album
  • 5.2.2 Zoznam skladieb a albumov pripravených na stiahnutie sa nachádza v hornom pravom rohu stránky
  • 5.2.3 Po kliknutí na zoznam vybraných skladieb je fanúšik presmerovaný na stránku pre zaplatenie a stiahnutie
  • 5.2.4 Fanúšik zadá svoju emailovú adresu a vyberie spôsob platby
  • 5.2.5 Po zaplatení bude presmerovaný na stránku kde si môže zvolené diela stiahnuť. V prípade, že platba ešte nebola overená, stránka bude sprístupnená až po jej overení.
  • 5.2.5 Po overení platby je okamžite odoslaný email s faktúrou a odkazom na stiahnutie diel. Odkaz je platný 24 hodín.

6. Platba

 • 6.1. Platba prebieha bankovým prevodom.
 • 6.2 Finančné prostriedky budú poukázané na účet Poskytovateľa.
 • 6.3 Rozvrhnutie zaplatenej sumy:
  • 6.3.1 50 % zo zaplatenej sumy za stiahnutie daného diela Interpréta, získa Interprét daného diela.
  • 6.3.2 50 % zo zaplatenej sumy za stiahnutie daného diela Interpréta získa Poskytovateľ. Táto časť je určená najmä na náklady spojené s prevádzkou a propagáciou portálu.
 • 6.4 Užívateľ / Interprét súhlasí so zaslaním dokladu o zaplatení (faktúry), za vykonanú platbu, elektronickou formou.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

 • 7.1 Fanúšik sa zaväzuje k tomu, že:
  • 7.1.1 nebude využívať služby portálu, pokiaľ by využitím týchto služieb malo dôjsť k porušeniu platných právnych predpisov.
  • 7.1.2 nebude využívať služby portálu, ak nedosiahol vek 15 rokov.
  • 7.1.3 v prípade podozrenia, že dochádza k porušovaniu autorských práv ktorýmkoľvek z Interpretov, alebo v prípade, ak zistí, že zo strany iného Fanúšika alebo Interpréta dochádza k porušovaniu týchto zmluvných podmienok, bezodkladne to ohlási Poskytovateľovi.
 • 7.2 Fanúšik pri Registrácii pravdivo vyplní údaje, ktoré sú označené v registračnom formulári ako povinné. Ak Poskytovateľ zistí, že uvedené údaje nie sú pravdivé, vyhradzuje si právo zablokovať alebo zmazať osobný účet takéhoto Fanúšika.
 • 7.3 Fanúšik nesie zodpovednosť za svoje Komentáre a za akúkoľvek svoju činnosť na portáli.
 • 7.4 Fanúšik nesmie napádať systém Portálu, ani obchádzať bezpečnostné systémy Portálu. Svojim správaním na Portáli nesmie ohrozovať chod Portálu, ostatných Fanúšikov, Interprétov a Poskytovateľa.
 • 7.5 Fanúšik je oprávnený využívať Diela získané prostredníctvom Portálu výhradne pre svoju osobnú nekomerčnú potrebu.
 • 7.6 Fanúšik je povinný dbať na to, aby všetky Komentáre, ktoré umiestni na Portál:
  • 7.6.1 neporušovali Autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, práva k ochrannej známke, obchodné meno, chránené označenie pôvodu, priemyselné práva;
  • 7.6.2 nepodnecovali k nenávisti voči skupine osôb, alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, k hanobeniu národa, etnickej skupiny, rasy a/alebo presvedčenia;
  • 7.6.3 nepodnecovali k trestnému činu, k hromadnému neplneniu dôležitých povinností uložených zákonom, alebo neschvaľovali trestný čin.
  • 7.6.4 nepodporovali alebo nepropagovali hnutie preukázateľne smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka;
  • 7.6.5 nepropagovali akýmkoľvek spôsobom podnikateľa v konkurenčnom vzťahu s Poskytovateľom, alebo nezverejňovali materiál, ktorý môže poškodiť dobré meno Poskytovateľa;
  • 7.6.6 neobsahovali nepravdivý údaj o iných Fanúšikoch alebo Interprétoch, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho/ich vážnosť, dobré meno alebo povesť, poškodiť ho/ich v zamestnaní, narušiť jeho/ich rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu/im inú vážnu ujmu;
  • 7.6.7 neporušovali zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti, či neporušovali alebo neohrozovali obchodné tajomstvo tretej osoby;
  • 7.6.8 neporušovali zákony Slovenskej republiky.
  • 7.6.9 neobsahovali osobné údaje iných osôb
 • 7.7 Fanúšik nesmie využívať Portál na komerčné účely. Fanúšik nesmie umiestniť na Portál akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu.
 • 7.8 Fanúšik berie na vedomie, že Komentáre umiestňované na Portály nepodliehajú kontrole Poskytovateľom. Za obsah komentárov je zodpovedný Fanúšik.
 • 7.9 Fanúšik nemá oprávnenie sprístupniť svoje prihlasovacie údaje umožňujúce prístup na jeho osobný účet osobe, ktorá nie je vo vzťahu k Fanúšikovi osobou blízkou. V prípade, že Fanúšik tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za škodu, ktorá by takýmto konaním mohla vzniknúť. Ak sa Fanúšik dozvie, alebo bude mať dôvodné podozrenie o zneužití svojho osobného účtu (či neoprávnenom prístupu k nemu), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa. V prípade, že túto skutočnosť Poskytovateľovi bezodkladne neoznámi, nesie plnú zodpovednosť za škodu, ktorá by takýmto konaním mohla vzniknúť.
 • 7.10 S výnimkou užitia Diel na základe Zmluvy o využití služieb portálu nie je Užívateľ či Interprét , ktorí si stiahli dielo z Portálu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnení k užitiu akýchkoľvek autorských diel umiestených na Portáli.
 • 7.11 Fanúšik nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie na Portáli bandsupport.sk V prípade vzniku škody, dôsledkom konania Fanúšika, ktoré je v rozpore zo zákonom alebo s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je Fanúšik povinný túto škodu nahradiť.
 • 7.12 Poskytovateľ nie je povinný podrobiť kontrole Komentáre umiestňované na Portáli.
 • 7.13 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s použitím informácií zverejnených na Portáli zo strany Interpreta alebo Fanúšika Portálu.
 • 7.14 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek Komentár umiestnený na Portáli v prípade, že jeho obsahom dochádza k porušovaniu platných právnych predpisov alebo týchto zmluvných podmienok.
 • 7.15 Fanúšik a Interpret berú na vedomie a súhlasia s tým, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť rozsah poskytovaných Služieb na Portáli a podmienky za akých sú tieto služby na Portáli poskytované a to bez predchádzajúceho upozornenia. Fanúšik a Interpret ďalej berú na vedomie, že tieto úpravy môžu mať dočasne vplyv na funkčnosť jednotlivých Služieb a môžu túto funkčnosť dočasne obmedziť. Fanúšikovi ani Interprétovi nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá by im mohla vzniknúť v dôsledku obmedzenia funkčnosti Portálu.
 • 7.16 Prevádzkovateľ môže ukončiť prístup ku všetkým častiam alebo len k určitej časti Portálu a to kedykoľvek , aj bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií spojených s registráciou.
 • 7.17 Prevádzkovateľ má právo, nie však povinnosť, informovať o ukončení časti alebo celého Portálu formou upozornenia na Portáli alebo inou vhodnou formou.

8. Následky porušenia Všeobecných zmluvných podmienok

 • 8.1 V prípade porušenia týchto Podmienok zo strany Fanúšika alebo Interpréta je Poskytovateľ oprávnený:
  • 8.1.1 obmedziť práva Fanúšika, Interpréta a/alebo rozsah Služieb poskytovaných Fanúšikovi, Interprétovi;
  • 8.1.2 zablokovať alebo zrušiť účet Fanúšika alebo Interpréta bez náhrady.
 • 8.2 Fanúšik alebo Interprét, ktorému bol zablokovaný, alebo zrušený účet, nie je oprávnený ďalej používať Portál pod odlišným účtom.

9. Zodpovednosť za škodu

 • 9.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vady Diela Uploudovaného Interpretom na Portál, za jeho následné použitie Fanúšikom ani za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Interpretovi, Fanúšikovi alebo tretej osobe v súvislosti s Uploadovaním Diela Interpretom na Portál bandsupport.
 • 9.2 Fanúšik a Interpret sa zaväzujú v celom rozsahu nahradiť Prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením týchto Všeobecných zmluvných podmienok týmto Fanúšikom alebo Interpretom.
 • 9.3 V prípade ak akákoľvek fyzická alebo právnická osoba podá návrh na začatie súdneho konania smerujúceho voči aktivitám Fanúšika, Interpreta alebo voči umiestneniu Diela na Portál Interpretom, a v tomto návrhu sa bude domáhať nárokov voči Prevádzkovateľovi, zaväzuje sa Fanúšik a Interpret nahradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady s tým spojené, vrátane nákladov právneho zastúpenia. Uvedené platí aj v prípade mimosúdneho vyriešenia sporov. Prevádzkovateľ má právo, nie však povinnosť, do týchto sporov vstupovať a podieľať sa na ich vyriešení zmierom.
 • 9.4 Poskytovateľ nezodpovedá za odkazy na Portáli, ktoré môžu Fanúšika alebo Interpreta nasmerovať na iné webové stránky ani za obsah týchto iných webových stránok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť, dodržiavanie autorských práv, ani vhodnosť obsahu na webových stránkach, na ktoré môže byť Fanúšik alebo Interpret presmerovaný z Portálu.
 • 9.5 Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť alebo dostupnosť Portálu a za prípadne chyby, víry, trojské kone nachádzajúce sa na Portáli a pod. (bez ohľadu na zdroj vzniku), za stratu akýchkoľvek dát a škodu s tým spojenú.
 • 9.6 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť rozsah poskytovaných Služieb na Portáli a podmienky za akých sú tieto služby na Portáli poskytované a to bez predchádzajúceho upozornenia. Fanúšik a Interpret ďalej berú na vedomie, že tieto úpravy môžu mať dočasne vplyv na funkčnosť jednotlivých Služieb a môžu túto funkčnosť dočasne obmedziť. Fanúšikovi ani Interpretovi nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá by im mohla vzniknúť v dôsledku takéhoto obmedzenia funkčnosti Portálu.
 • 9.7 Poskytovateľ môže ukončiť prístup ku všetkým častiam alebo len k určitej časti Portálu a to kedykoľvek , aj bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia, čo môže mať za následok prepadnutie a zničenie všetkých informácií spojených s registráciou. Fanúšikovi ani Interpretovi nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá by im mohla vzniknúť v dôsledku takéhoto konania Prevádzkovateľa.
 • 9.8 Poskytovateľ ani jeho zamestnanci, autorizovaní partneri, zástupcovia, dodávatelia ani poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, následnú škodu alebo ušlý zisk súvisiacu s prevádzkou Portálu alebo s jeho nefunkčnosťou.
 • 9.9 Pre využívanie Služby musí mať Fanúšik ako aj Interpret, ktorý si stiahne Dielo z Portálu vo svojom webovom prehliadači povolenú funkciu ukladania súborov cookies. Fanúšik súhlasí s ukladaním súborov cookies na svoj počítač Poskytovateľom.

10. Technická stránka Portálu

 • 10.1 Prístup k portálu a jeho používanie je bezplatné.
 • 10.2 Poskytovateľ nezaručuje neprerušený prístup na Portál.
 • 10.3 Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli môže dôjsť k opusteniu Portálu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 • 10.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Fanúšika alebo Interpréta na Portál a zároveň odstrániť osobný účet Fanúšika alebo Interpreta z Portálu.
 • 10.5 Diela na Portáli sú zvyčajne ponúkané vo formátoch [MP3/AAC].

11. Ochrana osobných údajov

 • 11.1 V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Poskytovateľ zhromažďuje, uchováva a chráni údaje, ktoré Interpret/Fanúšik Portálu poskytuje v rámci používania Portálu, prípadne môže vytvárať a uchovávať záznamy a informácie, ktoré sú automaticky zhromažďované na Portály v rámci jeho používania.
 • 11.2 Medzi informácie, ktoré poskytuje Interpret/Fanúšik Portálu, patria osobné informácie (meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, prípadne informácie o bankovom účte) poskytované Interpretom/ Fanúšikom počas procesu registrácie a priamych elektronických platieb.
 • 11.3 V priebehu návštevy na Portáli môžu byť do elektronického zariadenia návštevníka ukladané súbory „cookie“, ktorých hlavnou úlohou je zaistiť lepšiu a jednoduchšiu prevádzku webových stránok. Súbory „cookie“ Prevádzkovateľ Portálu nepoužíva k inému účelu.
 • 11.4 Používanie Portálu a s tým súvisiace poskytovanie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné.
 • 11.5 Poskytnutím osobných údajov v rámci používania Portálu udeľuje Interpret/Fanúšik v súlade zákon o ochrane osobných údajov Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov. Súhlas platí na dobu neurčítú. Udelený súhlas je možné odvolať na základe žiadosti, zaslanej Poskytovateľovi na emailovu adresu info@bandsupport.sk , alebo poštou na adresu Supart s.r.o., Jurkovičova 8, Prešov 080 01, Slovensko.
 • 11.6 Interpret/Fanúšik súhlasí s tým, že Poskytovateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely výkonu práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o využívaní služieb portálu.
 • 11.7 Osobné údaje Interpréta/Fanúšika môžu byť použité v súvislosti so zasielaním noviniek, informácií, dôležitých oznámení elektronickou poštou a zasielaním informácií o zmenách služieb.
 • 11.8 Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté tretej osobe v prípade, ak takéto ďalšie poskytnutie údajov tretej osobe bude v súlade zo zákonom alebo bude potrebné k dodržaniu zákona, ak poskytnutie takýchto údajov bude potrebné v rámci reakcie na právne nároky uplatnené voči prevádzkovateľovi, v prípade ochrany práv a záujmov Prevádzkovateľa alebo jeho zamestnancov.
 • 11.9 Interpret/Fanúšik prehlasuje, že všetky svoje údaje uviedol pravdivo.
 • 11.10 Interpret/Fanúšik sa zaväzuje bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré Poskytovateľovi poskytol a ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
 • 11.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah zásad ochrany osobných údajov. Akákoľvek zmena obsahu týchto zásad bude Prevádzkovateľom zverejnená na Portáli.

12. Záverečné ustanovenia

 • 12.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných zmluvných podmienok z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu.
 • 12.2 Aktuálna verzia Všeobecných zmluvných podmienok je umiestnené na Portáli. Každý Fanúšik a Interpret je sám zodpovedný za sledovanie zmien Všeobecných zmluvných podmienok. Prevádzkovateľ má právo, nie však povinnosť upozorniť Fanúšika a Interpreta na zmeny Všeobecných zmluvných podmienok.
 • 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým autorským zákonom a tam, kde to nie je možné Občianskym zákonníkom alebo ustanoveniami iného príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.
 • 12.4 Tieto Podmienky sú vytvorené v slovenskom jazyku. Slovenská verzia Podmienok je záväzná a prípadné ďalšie jazykové verzie týchto Podmienok sú vytvorené iba informačne.
 • 12.5 Akákoľvek komunikácia medzi Fanúšikom a Poskytovateľom prebieha elektronicky, formou elektronické pošty (e-mailu), komunikácia medzi Interpretom a Poskytovateľom môže prebiehať elektronicky (e-mailom), ústne, alebo písomne, ak tieto Podmienky nestanovujú inak.
 • 12.6 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2013.